D-vitamin behöver fett för att absorberas effektivt 

D-vitamin är fettlösligt och behöver därför intas med fett för att absorberas effektivt i tarmen1.   Intag av D-vitamin utan fett riskerar därför att leda till en ineffektiv absorption i tarmen vilket kan fördröja behandlingseffekten samtidigt som behandlingen blir onödigt dyr för patienten då en större dos kan behövas för att uppnå önskad effekt.2,3

Detremin, som är ett oljebaserat D-vitaminpreparat och redan innehåller fett, kan dock tas oberoende av måltid.

Mer om studierna på fettets betydelse för absorptionen

I linje med ovanstående har flera randomiserade studier demonstrerat att 25-OHD-värdet stiger signifikant mer om patienten tar D-vitamintillskottet tillsammans med en fettrik måltid jämfört med när det intas utan fett, som vid en fettsnål måltid.2,3

I studien till vänster fick hälften av studiedeltagarna inta en tablett à 50 000 IE vitamin D3 tillsammans med en fettsnål måltid (1-2 g) medan den andra hälften fick inta tabletten med D-vitamin tillsammans med 25 g fett. I den gruppen som intog D-vitamintabletten med en fettsnål måltid (endast 1-2 g) steg inte 25-OHD-värdet i jämförelse med utgångsvärdet vid mätning av 25-OHD-värdet 14 dagar efter intaget. I gruppen som intagit tabletten med en fettrik måltid steg det genomsnittliga 25-OHD-värdet signifikant jämfört med utgångsvärdet vid mätning 14 dagar efter intaget. Författarna konkluderade att närvaro av fett behövs för att D-vitamin i tablettform ska tas upp effektivt.

I studien till höger utvärderades om samma förhållande gäller för D-vitamin i olja. På liknande sett lottades studiedeltagarna till att inta 50 000 IE i olja tillsammans med en fettrik måltid (50 g) alternativt till att inta 50 000 IE vitamin D3 i olja på fastande mage. Efter 14 dagar mättes 25-OHD-värdet som steg lika mycket oavsett om D-vitaminet intagits fastande eller tillsammans med en fettrik måltid. Författarna konkluderade att D-vitamin i olja kan tas oberoende av övrigt fettintag utan att det får någon betydelse för absorptionen.

I ljuset av ovanstående resultat kan det underlätta både för Dig och din patient att Detremin kan tas oberoende av måltid utan att upptaget i tarmen försämras.4

Effekten på 25-OHD- värdet är alltså lika bra om Detremin tas på fastande mage som med en fettrik måltid.4,5 Då slipper du som läkare tänka på att ordinera D-vitaminet med en måltid samtidigt som patienten slipper tänka på när D-vitaminet ska tas.

Nedan illustreras resultaten från två olika randomiserade studier. Syftet med studierna var att utvärdera hur stor betydelse samtidigt intag av fett har för absorptionen av D-vitaminet.

Referenser

  1. Institute of Medicine, 2011
  2. Raimundo et al. Effect of High-versus Low-FatMealonSerum 25-HydroxyvitaminD Levels after a Single Oral Dose of Vitamin D: A Single-Blind, Parallel, Randomized Trial. International Journal of Endocrinology Volume 2011.
  3. Cavalier et al: A Randomised, Cross-Over Study to Estimate the Influence of Food on the 25-Hydroxyvitamin D3 Serum Level after Vitamin D3 Supplementation. Nutrients 2016, 8, 309
  4. www.fass.se/Detremin