Beräknad dos utifrån målvärde

Daglig dos baserat på målvärde: IE*

Dagsdos/Antal droppar Detremin per dag: droppar

Veckodos/Antal droppar Detremin per vecka: droppar


*

För att patienten ska nå sitt målvärde behöver patienten behandling i 4-5 månader.

Kalkylatorn är baserad på det dos-responssamband som finns beskrivet i Detremins produktresumé.